Mobilitat

recull opinions de la ciutadania

La veu dels ciutadans a través d’un dibuix (enllaç al vídeo)

PMUO logotip

Pacte per la Mobilitat                                                Pla de Mobilitat Urbana (PMU)

Principis bàsics del Pacte per la Mobilitat:

a. sostenibilitat, partint del criteri que la mobilitat sostenible és aquella capaç de satisfer les necessitats actuals sense comprometre per al futur els recursos existents.

b. accessibilitat, per tal de garantir a tots els ciutadans l’accés a tot l’espai públic, especialment a les persones amb mobilitat reduïda.

c. seguretat, de manera que les necessitats de desplaçament es realitzin de forma segura amb especial interès sobre els modes de transport més vulnerables.

d. eficiència, tot racionalitzant l’ús de cada mode de transport i facilitant la seva utilització en aquells desplaçaments en els quals sigui més adient.

e. garantia de qualitat de vida, recuperant l’espai públic per a usos socials, tot afavorint la cohesió social i augmentant els espais per a  la convivència.

f. garantia del dinamisme econòmic, amb un model de mobilitat que permeti el desenvolupament de l’activitat econòmica de manera compatible amb l’increment de la qualitat de vida i amb la millora de la qualitat ambiental.

Pacte per la Mobilitat                                                Pla de Mobilitat Urbana (PMU)