Zones Verdes

Zona Verda

El ple de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió de 25 de juliol de 2013, va aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança municipal de Circulació, per tal de crear unes zones d’aparcament lliures i gratuïtes reservades als residents, sempre i quan disposin d’un adhesiu que proporcionarà el mateix ajuntament.

Aquests aparcaments reservats estan delimitats i senyalitzats en color verd (zones verdes).

La primera d’aquestes zones verdes es situa a l’Espai de Can Tané. I els residents empadronats a l’àmbit d’influència d’aquesta zona poden demanar el distintiu que els eximeix de pagar (adhesiu verd) sempre i quan compleixin algun dels requisits següents:

a) Ser titular o conductor principal d’un vehicle donat d’alta de l’IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica) a la ciutat d’Olot, sempre que consti com a tal a l’assegurança del vehicle.

b) Ser el conductor principal d’un vehicle d’empresa o que mantingui un contracte mercantil de prestació de serveis, en cas de ser autònom.

c) Ser el conductor principal d’un vehicle en règim de rènting, lísing o lloguer estable superior a tres mesos, ja sigui a nom propi o a nom de l’empresa per a la qual treballa o amb la qual manté un contracte mercantil de prestació de serveis, en cas de ser autònom.

La petició d’aquesta targeta es pot fer a l’Ajuntament d’Olot (Oficina d’Atenció al Ciutadà, de dilluns a divendres, de les 8 a les 15 hores, fins al 30 d’agost, i a partir d’aquesta data, de les 8 a les 18 hores), aportant aquella documentació acreditativa del dret a obtenir la targeta, que no estigui en poder de l’Ajuntament.

Sol·licitut de distintiu de zona verda

La zona verda ha entrat en funcionament el dia 26/08/2013. A partir d’aquest moment, el conductor del vehicle està obligat a col·locar l’adhesiu de zona verda en un lloc de la part interna del parabrisa enganxada al vidre, de forma que sigui totalment visible des de l’exterior.

La durada de l’estacionament és il·limitat, tot i que es recomana que no es faci servir per deixar el cotxe aparcat durant moltes hores, perquè aquestes zones verdes estan pensades com una zona de rotació al servei dels veïns.

La falta d’adhesiu o el fet de no col·locar-lo en un lloc visible és una infracció a aquesta modalitat d’estacionament, que pot ser sancionada amb una multa de 50 euros, sense perjudici de la immobilització del vehicle infractor.