Parquímetres

El parquímetre expedeix un tiquet de control que acredita que està complint amb les normes d’estacionament, tant pel que fa al temps d’estada com a l’abonament de la tarifa fixada.