Pacte per la Mobilitat

Què és el Pacte per la Mobilitat?                     

L’Ajuntament d’Olot va crear l’any 2003 (amb revisió l’any 2008) el Pacte per la Mobilitat com un fòrum participatiu en què l’administració local i representants de la societat civil es reuneixen per construir un model de mobilitat basat en el consens. El seu esperit és trobar l’acord en un seguit de mesures que garanteixin la bona convivència de tots els usos de l’espai urbà.

A efectes pràctics, aquest espai de participació és una taula de diàleg i de compromís conjunt on tots -administració local, associacions, entitats i ciutadans- defineixen la política de mobilitat de la ciutat.

El Pacte per la Mobilitat es fonamenta en un decàleg d’objectius claus que van servir com a punt de partida i que, encara són vigents malgrat que algunes de les actuacions previstes en el seu moment no es varen dur a terme ni probablement es facin efectives a mig termini. Aquests objectius plantejaven, entre altres temes, la importància de millorar el transport col·lectiu, l’augment de l’espai dedicat als vianants, la qualitat de les places d’aparcament, la millora de la seguretat viària, el respecte als senyals de trànsit i el desenvolupament de totes les modalitats de transport, la reducció de la contaminació i del soroll del trànsit, el foment de l’ús de la bicicleta i l’ordenació de la distribució urbana de mercaderies. El Pacte dia hauria de ser una eina activa que aglutini la participació en matèria de mobilitat i seguretat viària i que evoluciona d’acord amb els nous reptes que genera la nostra ciutat.

Consell ciutadà Assessor de Mobilitat: aquest ens coordinat pel regidor de mobilitat, substitueix l’anterior grup que va desenvolupar el pacte per la mobilitat. El composen els diferents actors de la mobilitat a la nostrta ciutat: representants de centres educatius, de professionals del transport, usuaris de la bicicleta, de les associacions de veïns, etc.

A les sessions de treball es convida a participar a tothom que hi estigui interessat i que es comprometi a treballar per millorar la mobilitat a Olot.

Principis bàsics:

a. sostenibilitat, partint del criteri que la mobilitat sostenible és aquella capaç de satisfer les necessitats actuals sense comprometre per al futur els recursos existents.

b. accessibilitat, per tal de garantir a tots els ciutadans l’accés a tot l’espai públic, especialment a les persones amb mobilitat reduïda.

c. seguretat, de manera que les necessitats de desplaçament es realitzin de forma segura amb especial interès sobre els modes de transport més vulnerables.

d. eficiència, tot racionalitzant l’ús de cada mode de transport i facilitant la seva utilització en aquells desplaçaments en els quals sigui més adient.

e. garantia de qualitat de vida, recuperant l’espai públic per a usos socials, tot afavorint la cohesió social i augmentant els espais per a  la convivència.

f. garantia del dinamisme econòmic, amb un model de mobilitat que permeti el desenvolupament de l’activitat econòmica de manera compatible amb l’increment de la qualitat de vida i amb la millora de la qualitat ambiental.

Objectius:

1. establir criteris clars d’ordenació i regulació del trànsit dins la ciutat per incrementar-hi la qualitat de vida, reduïr el trànsit de pas i d’agitació i disminuir la presència del vehicle privat al centre.

2. potenciar el transport públic: disposar de les infraestructures i serveis adequats i millorar els serveis urbans i interurbans. Preveure les necessitats futures en relació amb el transport ferroviari.

3. impulsar els desplaçaments a peu i amb bicicleta, dotar la vialitat urbana d’un tractament favorable per a vianants i ciclistes i impulsar canvis d’hàbits en relació amb l’ús de la bicicleta i els desplaçaments a peu.

4. fomentar els bons hàbits en la mobilitat, millorar les condicions de seguretat viària i disminuir els impactes ambientals, en especial el soroll

Reculls de premsa:

Darreres accions de mobilitat